Náhradní plnění           

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni dle §81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %, tj. na každých 25 zaměstnanců připadá jedna zdravotně postižená osoba.

Pokud zaměstnavatel tuto povinnost neplní, má v zásadě dvě další možnosti:

  • Odvod do státního rozpočtu
  • Odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Odvod do státního rozpočtu činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. 2. následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele.

Odebírání výrobků nebo služeb od oprávněných poskytovatelů náhradního plnění tak, aby byla splněna výše uvedená podmínka znamená, že odebraný objem zboží nebo služeb se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.